23.5.2021totta vai tarua, materiaalilla on väliä

Luon­non­vä­ri­set vs. värjätyt villat

”Vain lluon­non­vä­ri­sis­tä lam­paan­vil­lois­ta val­mis­te­tut tuotteet ovat lapsille tur­val­li­sia koska eivät sisällä vä­riai­nei­ta”

Väite: ”Vain luon­non­vä­ri­sis­tä lam­paan­vil­lois­ta val­mis­te­tut tuotteet ovat lapsille tur­val­li­sia koska eivät sisällä vä­riai­nei­ta”
Tarua: Vä­riai­neet jos ovat hai­tal­li­sia niin sitä ei voi kui­ten­kaan rajata siten että vain lapsille, silloin myös ai­kui­sil­le­kin.

Totta: Siinä mielessä, että luon­non­vä­ri­set ei sisällä vä­riai­nei­ta.


Asiasta syvemmin:

En­sim­mäi­sen kerran tämän asian äärellä tam­mi­kuus­sa 2019. Silloi sain vas­tauk­sek­si, että ovat tur­val­li­sia, ja sen että villoja niin luonnon värisiä kuin vär­jät­ty­jä menee myös kouluille/päi­vä­ko­deil­le, jossa lapset käsityö/askartelu jutuissa käyttävät. Eli tuolloin tyydyin tuohon vas­tauk­seen.


Nyt uudelleen sel­vit­täes­sä­ni keväällä 2021 sain vas­tauk­sek­si tämän ”että meillä värjättyä villaa on tur­val­lis­ta käyttää nor­maa­lis­ti, mikäli käyt­tä­jäl­lä ei ole yli­herk­kyyk­siä” lisäksi ker­rot­tiin, että heillä värjätään Öko-Tex® Stan­dar­din 100 mu­kai­ses­ti.


Asia jäi kuitenkin vai­vaa­maan ja totesin, että tämä tieto ei ihan riitä. Kiitos heille vai­van­näös­tä sillä sain vastuksen, jota ihan Saksasta asti oli haettu. ”Villat eivät täytä GOTS stan­dar­de­ja koska joissakin väreissä on pieniä ras­kas­me­tal­li­pi­toi­suuk­sia eikä niitä voi korvata vil­la­vä­reis­sä muilla GOTSin täyt­tä­vil­lä väreillä”.

Wi­ki­pe­dian mukaan taasen sanalla ”ras­kas­me­tal­li” on suomen kielessä eri merkitys kuin englannin kielessä jossa esim. kulta, hopea ja rauta kuuluvat ras­kas­me­tal­lei­hin.

Pirtin Kehräämön huo­vu­tus­vil­lat ja vil­la­tuot­teet.
Sel­vi­tys­työ jatkui ja vastaus Pirtin Kehräämön villojen osalta on se, jonka sain Lap­pa­jär­ven vär­jää­möl­tä: ”Ongelma tässä on se, että vaikka värit olisivat Öko-Tex®-stan­dar­di­soi­tu­ja (tai muun stan­dar­din mukaisia), niin itse tuotteita ei ole tutkittu. Ja näin ollen emme me, eikä vä­riai­nei­den toi­mit­ta­ja voi lausua vär­jät­ty­jen tuot­tei­den olevan tietyn stan­dar­din mukaisia. Eli värjätty tuote tulisi itsessään tutkia ennen kuin siitä voi käyttää esim. Öko-Tex® stan­dar­dia. Eli siis emme voi sanoa vä­riai­neis­tam­me villan osalta muuta tällä hetkellä kuin, että ovat värjätty REACH-asetuksen mu­kai­sil­la ke­mi­kaa­leil­la.”


 Lisäksi sitten vielä: ”villat eivät täytä GOTS stan­dar­de­ja koska joissakin väreissä on pieniä ras­kas­me­tal­li­pi­toi­suuk­sia”.


Öko-Tex® Stan­dar­din 100 mu­kai­ses­ti. Tämä tar­koit­taa, että värit eivät aiheuta luonnolle vaaraa – jotta voisi sanoa, että värit eivät aiheuta ihmisille haittaa tulisi ko. stan­dar­din perässä lukea ”Plus”.


Kehräämö mus­ta­lam­mas

Kehräämö mus­ta­lam­paan villat värjää kehräämö itse, jossa vä­riai­nei­den selvitys käynnissä eikä tarkkaa tietoa ole. Näistä mm. turkoosi, sininen, ja muutamat muut voi­mak­kaat vä­riai­nei­ta irtoaa huo­vu­tuk­sen yh­tey­des­sä.


Havainnot
Vuodesta 2013 vär­jät­ty­jä villoja käyt­tä­nee­nä ei vastaan ole tullut itselle tai tapausta, jossa olisi oireita ai­heu­tu­nut, mutta nämä seikat on hyvä ottaa huomioon vil­la­tuo­tet­ta valitessa. Sama viesti oli Lap­pa­jär­ven vär­jää­möl­tä tulleessa vas­tauk­ses­sa: ”Emme ole saaneet yhtään il­moi­tus­ta vä­riai­nei­den ai­heut­ta­mis­ta reak­tiois­ta, mutta aina toki on mah­dol­lis­ta, että erittäin herkille/al­ler­gi­sil­le hen­ki­löil­le voi jotakin aiheutua.”


Stan­dar­dei­hin linkki sivulta


Haluun jakaa tämän artikkelin
1617972517851_by%20itu%20itu-me.jpg

Saunahattu-Itu

Rakennuskoulutuksen saanut käsin huovutettuja, saunahattuja keväästä 2013 - ajatuksella ja käyttöominaisuudet huomioiden - saunahattu.infon tekijä

sau­na­hat­tu.info

info@saunahattu.info


Copyright © saunahattu.info 2021